Al het nieuws

VERKEERSRECHT - Het niet respecteren van het verkeersbord C21: bezint eer ge begint

10/08/2016

Enkele Volksvertegenwoordigers hebben middels het wetsvoorstel gekend onder doc 54 nr. 0958/001 van 12 maart 2015 het debat op gang gebracht betreffende de verzwaring van de straffen bij de niet-inachtneming van verkeersbord C21 (“verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa”) [1].

Aanleiding van dit wetsvoorstel was een zwaar verkeersongeval veroorzaakt door een vrachtwagen op 7 mei 2013 in Spa. Bij dit ongeval vielen twee doden, twee zwaargewonden en was er bijzonder veel materiële schade. De vrachtwagenchauffeur in kwestie was met zijn oplegger de hellende Rue de la Sauvenière afgedaald, hoewel dit uitdrukkelijk verboden werd door het verkeersbord C21 (verboden voor voertuigen van meer dan zeven ton). Ten tijde van het ongeval werd het niet in acht nemen van dit verkeersbord bestempeld als een overtreding van de eerste graad met als enkele sanctie een geldboete van 50,- EUR.

Het opzet van het wetsvoorstel van 12 maart 2015 was om dit soort overtredingen te verzwaren en aan te duiden als een overtreding van de vierde graad (d.i. de zwaarste graad). Overtredingen van de vierde graad vormen een rechtstreeks gevaar voor personen en veroorzaken bij een ongeval nagenoeg onvermijdelijk lichamelijke schade. De geldboete situeert zich tussen 40,- EUR en 500,- EUR[2], met een verplicht verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar. De indieners van het wetsvoorstel waren de mening toegedaan dat bestuurders hierdoor minder snel het verkeersbord C21 zouden negeren en het aantal verkeersongevallen zou dalen.

Op 20 juli 2016 werd het betreffende wetsvoorstel, zoals geamendeerd, aangenomen. De wetgever heeft uiteindelijk besloten het niet in acht nemen van het verkeersbord C21 niet te bestempelen als een overtreding van de vierde graad (zoals oorspronkelijk voorgesteld), doch wel als een overtreding van de derde graad. De redenering hierachter is dat het niet zo is dat bij een ongeval als gevolg van het niet in acht nemen van het verkeersbord C21 fysieke schade bijna onvermijdbaar is, zodat het niet zonder meer bestempeld  kan worden als een overtreding van de vierde graad. De geldboete bij een overtreding van de derde graad ligt tussen 30,- EUR en 500,- EUR[3]. Het verval van het recht tot sturen is bij een overtreding van de derde graad optioneel.

Vrachtwagenchauffeurs kunnen in de toekomst dus best tweemaal nadenken vooraleer het verkeersbord C21 te negeren. Niet enkel is het niet respecteren van dit verkeersbord bijzonder gevaarlijk, binnenkort hangt er ook een fikse boete aan vast en mogelijks een (zwaar) rijverbod. Bovendien dient vermeld te worden dat Politierechters steeds zwaarder tillen aan dit soort overtredingen. Een gewaarschuwd chauffeur is er twee waard…

Voor meer informatie over dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met Steven MARIS of Eline POPULAIRE.

Bron: www.dekamer.be, Parlementair Document nr. 54K0958, aangenomen tekst van 20 juli 2016.

[1]  Artikel 68.3 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg .

[2] Te vermenigvuldigen met de opdeciemen (momenteel is dit factor 6).

[3] Te vermenigvuldigen met de opdeciemen (momenteel is dit factor 6).

Tekst wetsontwerp: zie onderstaande link. Verkeerswetgeving – verkeersbord C21