Privacyverklaring lawcity.be advocatenkantoor

Lawcity.be advocatenkantoor (contactgegevens: Amerikalei 31, 2000 Antwerpen, telefoon: +0032 (0)3.238.54.22., e-mail : privacy@lawcity.be, ondernemingsnummer 0645.577.659), geleid door Steven DE COSTER en Steven MARIS is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Lawcity.be advocatenkantoor neemt de bescherming van Uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Lawcity.be advocatenkantoor verwerkt Uw persoonsgegevens voor het gebruik dat U maakt van onze diensten, voor promotionele doeleinden en/of omdat U deze persoonsgegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt. Indien U gebruik maakt van deze website, van onze dienstverlening en/of indien U Uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt, verklaart U zich akkoord met het gebruik van Uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring die op haar beurt in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lawcity.be advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring ten allen tijde, zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om U een betere service te kunnen verlenen.

Indien U vragen heeft over deze Privacyverklaring of indien U het gevoel heeft dat Uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of U het gevoel heeft dat Uw belangen ontoereikend worden behartigd, neem dan contact op via het e-mailadres privacy@lawcity.be.

Hieronder vindt U een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien nodig) verwerken :

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • alle andere persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt
 • uw financiële gegevens
 • alle gegevens noodzakelijk voor de behandeling van uw dossier

Lawcity.be advocatenkantoor verwerkt (gebeurlijk en indien nodig) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van U[1]:

 • strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Lawcity.be advocatenkantoor verwerkt Uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

 • om diensten aan U te kunnen leveren;
 • om U te informeren over (wijzigingen) van onze diensten;
 • om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening naar behoren in uw belang uit te kunnen voeren;
 • om Uw (gebeurlijke) betalingen te kunnen afhandelen;
 • om nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events van lawcity.be advocatenkantoor, kerstkaarten en eventuele andere boodschappen voor commerciële doeleinden te verzenden;

Lawcity.be advocatenkantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor het nakomen van allerhande fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Lawcity.be advocatenkantoor bewaart Uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld en zeker niet langer als wettelijk toegelaten.

Lawcity.be advocatenkantoor verkoopt Uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of onze overeenkomst met U.

Lawcity.be advocatenkantoor maakt gebruik van algemeen aanvaarde en redelijke technieken die overeenstemmen met de huidige technologische ontwikkelingen inzake de operationele veiligheid ter bescherming tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van alle door de bezoekers meegedeelde informatie.

Met bedrijven die Uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit lawcity.be advocatenkantoor een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van Uw gegevens.

U heeft het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens door lawcity.be advocatenkantoor en heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit alles, net zoals de andere voormelde rechten, binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat U bij lawcity.be advocatenkantoor een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die lawcity.be advocatenkantoor over U beschikt, in een computerbestand naar U of een ander, door U genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van Uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van Uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres privacy@lawcity.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door U in persoon werd gedaan, verzoekt lawcity.be advocatenkantoor U een kopie van Uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Lawcity.be advocatenkantoor houdt eraan binnen de dertig dagen te reageren op Uw verzoek. U dient wel voor ogen te houden dat lawcity.be advocatenkantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan Uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging, dit bijvoorbeeld omwille van de aan lawcity.be advocatenkantoor opgelegde wettelijke verplichtingen etc.

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken voor geschillen over deze Privacyverklaring zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

[1] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.