Al het nieuws

Inbreuk op auteursrechten? Bevestiging “double damage” principe (200% schadevergoeding)

15/02/2019

Inbreuk op auteursrechten? Bevestiging “double damage” principe (200% schadevergoeding)

Op 4 februari 2019 heeft het Hof van Beroep te Gent een arrest geveld waarin het Hof zich moest uitspreken over de vraag of er in voorliggend geschil sprake was van inbreuken op de auteursrechten van enkele vennootschappen actief in de ontwikkeling en distributie van software en de schadevergoeding die deze inbreuken tot gevolg hebben.

Met verwijzing naar de vaststellingen van de gerechtsdeskundige stelde het Hof vast dat verwerende partijen software in hun bezit hadden voor commerciële doeleinden zonder daarbij te beschikken over de nodige licenties voor deze software. Zich baserend op de auteurswetgeving (wetgeving die intussen werd opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht) oordeelde het Hof dat er sprake was van illegale software en bijgevolg ook van inbreuken op de auteurswetgeving. Het Hof bevestigde daarmee de vaststaande rechtspraak die stelt dat het bezit van software voor commerciële doeleinden, zonder toestemming van de auteur, een schending uitmaakt van de auteursrechten en dat deze schending op zich een fout uitmaakt in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek ( een zogenoemde “onrechtmatige daad”). “Het feit dat de bezitter al dan niet te goeder trouw handelde, speelt hierbij geen rol.”, verduidelijkte het Hof nog.

Dit arrest is ook belangrijk, omdat het Hof in zijn arrest nogmaals het principe van de “double damage” (200% schadevergoeding) bevestigde. In geval de schade niet met mathematische zekerheid vastgesteld kan worden (hetgeen in casu het geval was), mag het Hof de schade ex aequo et bono (naar billijkheid) bepalen. Met verwijzing naar de schadeposten oordeelde het Hof dat deze een schadevergoeding van 200% van de oorspronkelijk niet betaalde licentievergoeding verantwoorden. Het Hof stelde dat ook gewiste illegale computerprogramma’s recht geven op deze schadevergoeding, hoe kortstondig het bezit ook geweest moge zijn.