Al het nieuws

BOUWRECHT - CONTROLEPLICHT ARCHITECT

15/07/2016

Arrest Hof van Cassatie d.d. 19 mei 2016 omtrent de inhoud en de draagwijdte van de controleopdracht van de architect.

In een recent arrest van het Hof van Cassatie d.d. 19 mei 2016 verschaft het Hof meer duidelijkheid omtrent de inhoud en de draagwijdte van de controleopdracht van de architect.

Het Hof stelt in haar arrest uitdrukkelijk dat de omstandigheid dat een stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor de oprichting van een gebouw, niet inhoudt dat de tussenkomst van de architect verplicht is voor alle werken noodzakelijk voor het gebruik van het gebouw overeenkomstig haar bestemming.

Na de uitvoering van de ruwbouwwerken is de architect niet gehouden verdere tussenkomsten te verlenen voor de afwerkingswerken, die op zich wettelijk zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect of waarvoor op zich geen stedenbouwkundige vergunning vereist is, aldus het Hof.

Het Hof verduidelijkt daarbij dat de architect zijn controleopdracht kan beperken tot de ruwbouw-winddichtfase, tenzij de afwerkingswerken de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen of de stabiliteit van het gebouw wijzigen.

Anders gezegd: het Hof lijkt er de nadruk op te leggen dat een architect zich niet van zijn controleopdracht kan ontdoen voor zover hij wettelijk verplicht is zijn medewerking te verlenen en/of indien er een stedenbouwkundige vergunning is vereist. Voor alle andere werken kan er in de overeenkomst worden bepaald dat de architect later geen controle dient uit te oefenen.

Hoewel dit arrest van het Hof van Cassatie een reeds langlopende discussie in de rechtspraktijk lijkt te beslechten, neemt dit niet weg dat een zo nauwkeurig mogelijke en duidelijke omschrijving van de exacte omvang van de controleopdracht in de architectenovereenkomst nog steeds uitermate belangrijk is om eventuele discussies te vermijden. Een duidelijke omschrijving van welke werken al dan niet vallen onder voormelde ruwbouw-winddichtfase is bijvoorbeeld een must.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp kunt u steeds contact opnemen met  Steven DE COSTER of Dana FLEBUS.

Bron: Hof van Cassatie 19 mei 2016, D.15.0005.N/1, Juridat

Tekst van het Arrest van het Hof van Cassatie: zie onderstaande link.Arrest Hof van Cassatie 19 mei 2016 – controleopdracht architecten