Al het nieuws

Beschikt u over bedrijfsinformatie of knowhow? Een efficiënter beschermingsmechanisme komt eraan!

25/06/2018

Op 12 juni 2018 heeft de Federale Regering bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen ingediend. Het wetsontwerp, dat de omzetting beoogt van richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan, heeft als doel een efficiënter beschermingsmechanisme te creëren voor de bescherming van bedrijfsinformatie of knowhow, dit zonder echter een nieuw intellectueel eigendomsrecht te creëren.

Volgens voormelde richtlijn is een bedrijfsgeheim informatie die voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • ze is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;
  • ze bezit handelswaarde omdat zij geheim is;
  • ze is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.

Tot op heden is er in België geen algemeen wettelijk kader voorzien voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Wel voorzien bepaalde specifieke regelgevingen mogelijkheden om op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen. Terzake kan verwezen worden naar drie situaties:

  • in de arbeidsrelatie: artikel 17 3° van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 309 van het Strafwetboek;
  • in het kader van de oneerlijke marktpraktijken: artikel VI.104 van het Wetboek van Economisch Recht;
  • algemeen: artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid en 491 van het Strafwetboek dat misbruik van vertrouwen bestraf.

Deze versnipperde en onvolledige regeling wordt aldus aangepast door het voormelde wetsontwerp dat o.m. in Boek XI van het Wetboek van Economisch Recht (waarvan de titel gewijzigd wordt naar “Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen”) een nieuwe titel 8/1 met als benaming “Bedrijfsgeheimen” invoegt en waaronder de meeste bepalingen zullen worden opgenomen.

Hoewel er aldus geen sprake is van een nieuw intellectueel eigendomsrecht, is het handhavingsmechanisme dat wordt ingevoerd wel parallel aan het handhavingsmechanisme dat heden reeds bestaat voor intellectuele eigendomsrechten. Terzake kan o.m. verwezen worden naar de vordering tot staking, de terugroeping en vernietiging van goederen die reeds op de markt zijn terechtgekomen, de vernietiging van documenten e.d. die bedrijfsgeheimen bevatten enz. Ook qua bevoegdheid van de rechtbanken wordt een soortgelijk systeem gecreëerd als inzake de bevoegdheden voor dossiers inzake het intellectueel eigendomsrecht (het Gerechtelijk Wetboek wordt ook in die zin aangepast). Hierbij weze wel benadrukt dat een beslag inzake namaak niet mogelijk zal zijn bedrijfsgeheimen. De Belgische regering heeft er in haar ontwerp bewust voor gekozen om de toepassing van deze procedure niet uit te breiden, dit omdat de Belgische regering vindt dat over een uitbreiding eerst maar op het Europese niveau dient beslist te worden. Voormelde richtlijn voorziet deze uitbreiding niet. Nu de richtlijn maar een minimumharmonisatie is, heeft de Belgische wetgever aldus nog de kans om het toepassingsgebied uit te breiden. Het wordt afwachten of ze dit ook effectief gaat doen.

Er wordt verwacht dat het wetsontwerp in de loop van oktober of november van dit jaar goedgekeurd zal worden.

Voor meer informatie kan U steeds terecht bij ons kantoor via het e-mailadres steven.maris@lawcity.be.