Al het nieuws

VASTGOEDRECHT - VERKROTTING - Gemeenten voortaan bevoegd voor beleid tegen verwaarloosde woningen en gebouwen

27/02/2017

Op 22 december 2016 besliste het Vlaams Parlement om het gewestelijke beleid rond het bestrijden van verwaarlozing van gebouwen volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. (Decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen).

In het verleden was er de “Vlaamse krotbelasting”, een gewestelijke heffing op verwaarloosde gebouwen en woningen, bestaande uit twee soorten heffingen:

  • een heffing op de verwaarloosde gebouwen en woningen (verwaarlozingsheffing), en
  • een heffing op de ongeschikte en onbewoonbare woningen (O&O-heffing).

De lokale besturen konden bovenop beide heffingen, nog een eigen heffing opleggen.

Het decreet van 23 december 2016 heeft tot doel om een dubbele belasting op eenzelfde pand vanuit verschillende bestuursniveaus en volgens verschillende procedures te vermijden.

De gewestelijke heffingen worden doorgeschoven naar de gemeenten, maar op een verschillende manier.

  1. De verwaarlozingsheffing wordt volledig doorgeschoven naar het gemeentelijk niveau. De decreetgever laat de gemeenten zelfs de keuze om al dan niet een verwaarlozingsheffing te hebben. Er zullen dus gemeenten zijn mét en gemeenten zonder verwaarlozingsheffing.
  2. De O&O-heffing (op ongeschikte en onbewoonbare woningen) gaat enkel lokaal als de gemeenten een eigen regeling hebben uitgewerkt. Is dit niet het geval is, blijft de gewestelijke O&O-heffing gelden.

De nieuwe regeling is bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse Regering op 23 december 2016 en is in werking getreden op 1 januari 2017.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp kunt u steeds contact opnemen met Steven DE COSTER of Dana FLEBUS.