Al het nieuws

VASTGOEDRECHT - APPARTEMENTS-MEDEËIGENDOM - inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

10/04/2017

Door het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn verenigingen van mede-eigenaars vanaf 1 april 2017 verplicht om de gegevens over het mandaat van hun syndicus in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Deze inschrijving komt tegemoet aan een drietal doelstellingen van de wetgever, namelijk:

  • makkelijker kennis te kunnen nemen van de gegevens van de syndicus of de voorlopige syndicus, zonder de betreffende mede-eigendom hierbij te moeten betrekken;
  • de syndici of de voorlopige syndici die het beroep onwettig uitoefenen makkelijker te kunnen opsporen;
  • de inzameling van statistische gegevens mogelijk maken.

In de praktijk dient de syndicus ten laatste op de werkdag die de dag waarop de opdracht van de syndicus een aanvang neemt voorafgaat, zijn aanvraag tot inschrijving in te dienen bij het ondernemingsloket naar keuze. Hij of zij zal de volgende gegevens moeten meedelen:

  • het ondernemingsnummer van de vereniging van mede-eigenaars;
  • een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming;
  • indien het om een natuurlijke persoon gaat: het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;
  • indien het om een vennootschap gaat: het ondernemingsnummer en desgevallend het rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van een vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van de syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen.

Het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 is op 1 april 2017 in werking getreden.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp kunt u steeds Steven DE COSTER of Dana FLEBUS contacteren

Tekst Koninklijk Besluit: zie onderstaande link.Inschrijving syndicus in Kruispuntbank voor Ondernemingen