Al het nieuws

BOUWRECHT - VERZEKERING - UPDATE - Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw

07/06/2017

Reeds eerder berichtten wij u over het wetsontwerp m.b.t. de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid voor aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw (link vorige nieuwsbrief).

Het federale parlement heeft intussen, op 11 mei 2017, het wetsontwerp over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouw, goedgekeurd.

Iedere architect, aannemer of andere dienstverlener van de bouwsector waarvan de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen als gevolg van de handelingen die hij beroepshalve op in België gelegen woningen verricht of van handelingen van zijn aangestelden, wordt verplicht gedekt te zijn door een tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Met een woning wordt bedoeld een gebouw of een appartement dat bedoeld is voor bewoning door een gezin of een alleenstaande en waar verschillende gezinsactiviteiten worden uitgeoefend. Kamers in gemeenschappelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld een studentenhuis, zijn geen woning in de zin van het wetsontwerp.

De verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid dient begrepen te worden conform de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Deze te verzekeren aansprakelijkheid betreft de aansprakelijkheid van aannemers en architecten gedurende tien jaar na aanvaarding van de werken voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of van een belangrijk onderdeel ervan aantasten of kunnen aantasten. Voor deze verzekeringsplicht meldt het ontwerp dat ook gebreken in de waterdichtheid hieronder kunnen vallen indien ze de soliditeit en de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.

Momenteel is voorzien dat de bepalingen van de wet en haar uitvoeringsbesluiten van toepassing zullen zijn op de verzekeringsovereenkomsten die onderschreven worden vanaf de inwerkingtreding van de wet en van de uitvoeringsbesluiten. De wet geldt voor werken in onroerende staat waarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na inwerkingtreding van de wet.

Met uitzondering van de bepaling m.b.t. het tariferingsbureau (inwerkingtreding 1 december 2017) – dat een premie zal bepalen indien de verzekeringsnemer minstens drie maal geweigerd werd bij verzekeringsondernemingen in het normale circuit – zal de wet, behoudens toekomstige wijzigingen, in werking treden op 1 juli 2018.

Voor meer informatie over dit specifieke onderwerp kunt u steeds Steven DE COSTER of Dana FLEBUS contacteren.